Menu

stepsport sponsor b

Νέα Εκτελεστική Επιτροπή στην ΕΠΣ Κιλκίς

epskilkis logo 200Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Κιλκίς έχει ως εξής:

Πρόεδρος, Κώστας Πάταρας

Α αντιπρόεδρος, Σάββας Κουραλίδης

Β αντιπρόεδρος, Γιάννης Τόδας

Γενικός γραμματέας, Δημήτριος Μπαλάσκας

Ταμίας, Συμεών (Σύμος) Κωνσταντινίδης

Αναπληρωτής γενικός γραμματέας, Λάζαρος Παπαδόπουλος

Αναπληρωτής ταμίας, Γιάννης Μαυρόπουλος

Έφορος, Αβραάμ Μελετίδης

Μέλη, Δημήτριος Νίκογλου, Γιαννούλα Μουρτιάδου, Θεόκλητος Παπαδόπουλος.

Κατάλογος σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις εκλογές της 06.05.2022

epskilkis logo 200Αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις προσεχείς εκλογές της ΕΠΣ Κιλκίς στις 6 Μαΐου 2022 δείτε τα παρακάτω επισυναπτόμενα έγγραφα.

Απόφαση ΓΓΑ για επικυρωση καταλόγου Σωματείων ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ για εκλογές
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΙΛΚΙΣ για εκλογές 6-5-2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο παραπάνω κατάλογος ισχύει, εάν οι ομάδες που περιλαμβάνονται σ' αυτόν πληρούν τα αγωνιστικά κριτήρια που απαιτεί ο νόμος και έχουν νόμιμες Διοικήσεις.

Τελικός Πρωταθλήματος ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ

epskilkis logo 200Ο τελικός Πρωταθλήματος ΕΠΣ Κιλκίς για την αγωνιστική σεζόν 2021-22 μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ Ευρωπού και ΠΑΟΚ Κρηστώνης θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου στις 16:30.

Ευχές για το Πάσχα

euxes pasxa 2022

Οδηγίες για την εκλογική Γενική Συνέλευση στις 6.05.2022

epskilkis logo 2001. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Κιλκίς έχει κάθε αθλητικό Σωματείο-μέλος που πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋ ποθέσεις :

- Φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση

- Έχει εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020

- Συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τον ελάχιστο απαιτούμε νο αριθμό αθλητών ,τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα (3) τρία προηγούμενα της Γενικής Συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, με όσους κατ΄ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Σωματείο που παραιτήθηκε ή αποβλήθηκε από τις διοργανώσεις κατά τα δύο ημερολογιακά έτη προ των εκλογών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Εκλογική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει ,με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του Σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

3. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση νομιμοποιείται με την κατάθεση στην ΕΠΣ Κιλκίς ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσω πευομένου σωματείου -μέλους .

Τα Σωματεία καταθέτουν και θεωρημένο ακριβές φωτοαντίγραφο ή ακριβές αντίγραφο ή ακριβές απόσπασμα απόφασης από το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου όπου υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα παρόντα και τα απόντα μέλη του Δ.Σ. (σύμφωνα με το σχέδιο πρακτικού που διανέμεται στα Σωματεία). Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υπόδειξη αντιπρο σώπου Σωματείου - μέλους είναι άκυρη και στερεί στο Σωματείο μέλος το δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Κιλκίς.

Τα έγγραφα αυτά, κατατίθενται στην Γραμματεία της ΕΠΣ Κιλκίς το αργότερο τρεις (3) μέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ,δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 2 Μαϊου 2022 και μέχρι την 12.00 μ.μ. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, μπορεί να ζητηθούν και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την εκλογή του αντι προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, καθώς και την ιδιότητά του σ αυτό.

4. Για την εκλογή μελών της εκτελεστικής επιτροπής και της Εξελεγκτικής επι τροπής της ΕΠΣ Κιλκίς υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει κάθε δικαιούμενο να εκλέγει και να εκλέγεται μέλος αθλητικού Σωματείου -μέλους της Ένωσης ,το οποίο (αθλητικό Σωματείο) συγκεντρώνει τις ανωτέρω τρεις προϋποθέσεις και προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) βεβαίωση του Σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του και ταμειακώς τα κτοποιημένος, καθώς και την τυχόν υπόδειξη από το Σωματείο

Β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του καταστατικού.

Δ) Αίτηση του υποψηφίου για την αποδοχή της υποψηφιότητάς του

Ε) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

Οι υποψήφιοι για να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία πρέπει να μην εμπίπτουν στα κωλύματα των άρθρ.3 και 12 του Νόμου 2725/ 99 καθώς και των κωλυμάτων των Παραρτημάτων Α΄ και Β΄ του Καταστατικού της Ε.Π.Σ Κιλκίς .Εφιστάται η προσοχή στους υποψηφίους ότι πρέπει να είναι Μέλη Σωματείων μας και ιδιαιτέρως οι τυχόν υποψήφιοι πρώην Διαιτητές και Προπονητές οφείλουν να προσκομίσουν :οι μεν Διαιτητές Βεβαίωση από την Επιτροπή Διαιτησίας στην οποία να φαίνεται ότι παρήλθε πενταετία από την τελευταία ενασχόλησή τους με την Διαιτησία, οι δε Προπονητές που είναι εγγεγραμμένοι στην Ε.Π.Ο και στους Πίνακες Προπονητών της Ε.Π.Ο, οφεί λουν να προσκομίσουν βεβαίωση στην οποία να φαίνεται ότι κατέθεσαν προ έτους τουλάχιστον το δίπλωμα προπονητή στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ,δηλαδή μέχρι το Σάββατο 30 Απριλίου 2022 και μέχρι την 12.00 μ.μ.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Κιλκίς ανακηρύσσει τους υποψήφιους προς εκλογή, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο εκλογής, τη Δευτέρα 2 Μαϊου 2022.

6. Διευκρινίσεις και υποδείγματα εγγράφων για τις άνω διαδικασίες για τις άνω διαδικασίες , βρίσκονται στη διάθεση των μελών στα γραφεία της ΕΠΣ Κιλκίς